86

Van land naar zee boren

A.Hak Drillcon heeft de koelwaterleiding van de Hoge Flux reactor in Petten met een kilometer verlengd. Hierdoor kon dit deel van de kust versterkt worden zonder de uitstroomopening onder het opgespoten zand te laten verdwijnen.

[[cbRenderBlock? &method=`blockRichtext` &blockIdx=`0-1` &content=`

In nauwe samenwerking met ingenieursbureau Lievense en A.Hak infranet regio West is het A.Hak Drillcon gelukt de werkzaamheden af te ronden tijdens de geplande onderhoudsstop van de reactor.. Belangrijk, want de Hoge Flux Reactor in Petten wordt ingezet voor nucleair onderzoek en speelt een belangrijke rol bij de productie van radioactieve isotopen. Deze isotropen worden in ziekenhuizen gebruikt voor bijvoorbeeld diagnostiek en voor de bestrijding van kanker. Op dit moment levert de reactor ongeveer 60 procent van de medische radioactieve isotopen in Europa. Wereldwijd worden 24.000 patiënten per dag behandeld met isotopen uit Petten. 

Versterking van het strand

Het programmamanagement voor de verlegging van de koelwaterleiding is in handen van NRG. Piet de Niet, programmamanager: ‘Voor de koeling van de reactor maakt  NRG gebruik van een koelwatersysteem. Een belangrijk onderdeel is de koelwaterleiding die eindigt in een strekdam. Door de geplande zandsuppletie in het najaar 2013, in het kader van het project Kust op Kracht om de kust te versterken, werd het strand drie meter verhoogd en 700 meter verlengd, waardoor de uitstroomopening moest worden aangepast.’

Speciale kunststofleiding

A.Hak Drillcon moest dus op zoek naar een oplossing die ook nog eens in een bepaalde periode moest worden uitgevoerd. ‘Aangezien de duinenrij immers deel uitmaakt van de primaire waterkering in Nederland mogen daar van 1 oktober tot en met 15 april in verband met het stormseizoen geen graafwerkzaamheden plaatsvinden. Bovendien leeft er in het duingebied een beschermde vogelsoort, de tapuit, waar ook rekening mee moest worden gehouden,’ vervolgt De Niet. ‘De aansluiting van de nieuwe koelwaterleiding op het huidige koelwatersysteem moest gebeuren tijdens de geplande onderhoudsstop van de reactor in augustus.’ 

‘Uiteindelijk hebben we een innovatieve en duurzame oplossing gevonden’, vertelt projectleider Luurd-Jan van der Leest van A.Hak Drillcon. ‘In Noorwegen hebben we een speciale kunststofleiding van 1.000 meter laten produceren die over zee is aangevoerd. Vervolgens hebben we op het strand, bij het beginpunt van de boring, een damwandconstructie aangebracht en onze 150 ton boormachine opgesteld. Van daaruit hebben we een verbinding gemaakt naar het uittredepunt op zee. Op zee hebben we een 60 ton boormachine op een zogenaamd ‘jack-up ponton’ gebruikt om de schacht te kunnen boren waar de nieuwe leiding is ingetrokken.'

Verschillende maatregelen

Van der Leest benadrukt dat er verschillende maatregelen zijn genomen om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. ‘Dat was ook een belangrijke voorwaarde om de aanbesteding te winnen. In ons plan van aanpak hebben we daar op verschillende manieren rekening mee gehouden en scoorden we aanzienlijk hoger in vergelijking met onze concurrenten.’ 
De meest opvallende maatregel is de keuze om de leiding van 1.000 meter in zijn geheel in Noorwegen te laten produceren en door middel van sleepboten over zee aan te laten voeren. Daardoor waren laswerkzaamheden op het strand niet noodzakelijk en werden flora en fauna in het duingebied ontzien. Ook is er veel aandacht besteed aan de inrichting van het werkterrein. Zo heeft het team van A.Hak Infranet regio West de toegangsweg afgezet met een hekwerk, zodat alle transportbewegingen gescheiden van de recreanten op het strand plaatsvonden. Tevens is er over de boorlijn en de damwandconstructie een tijdelijke brug gebouwd zodat recreanten het werkterrein op veilige hoogte konden passeren. Bovendien is een deel van het hekwerk uitgerust met geluid reducerende barrières om geluidsoverlast in het Natura 2000 gebied Pettemerduinen, Noordzee en omgeving zoveel mogelijk te beperken. 

Voorbeeldproject

'Verder hebben we gebruik gemaakt van ‘forward reaming’, vervolgt Van der Leest. ‘Deze werkwijze zorgde er onder meer voor dat de boorspoeling niet in zee terecht kwam, maar op het strand achterbleef, zodat we het ter plaatse volledig konden recyclen. Ook hebben we aan de uittredezijde op zee een opvangkuil gebaggerd, waaruit middels een aangebrachte mudretourleiding de geringe hoeveelheid vrijgekomen boorspoeling naar land is getransporteerd om opnieuw te kunnen gebruiken.’
Half augustus is de reactor stilgelegd om het project verder af te kunnen ronden. A.Hak Infranet regio West heeft in de teen van het duingebied een verbinding gemaakt tussen de nieuwe en de oude leiding. ‘Daardoor konden het waterschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat in oktober beginnen met de versterking van de kust door middel van zandsuppletie’, aldus Van der Leest. ‘Het project is een mooie ‘showcase’ voor andere opdrachtgevers. Wereldwijd zie je dat er steeds meer olie-en gasleidingen aan land worden gebracht. Een bijzonder interessante groeimarkt. Wij hebben nu als hoofdaannemer laten zien dat we een dergelijk project succesvol kunnen afronden. Daarom draagt het in mijn ogen in belangrijke mate bij aan de toekomst van A.Hak Drillcon.’

’Beste plan van aanpak’

Ingenieursbureau Lievense is al vanaf 2011 bij het project betrokken. ‘NRG is één van onze vaste opdrachtgevers’, aldus afdelingshoofd Leidinginfrastructuur Tjeerd van der Laag. ’Wij hebben niet alleen geadviseerd over de technische en juridische aspecten van het project, maar eveneens de vereiste vergunningen geregeld. Vervolgens hebben we vier aannemers benaderd om een plan van aanpak te leveren. Uiteindelijk hebben er drie deelgenomen. Het plan van aanpak van A.Hak Drillcon stak er met kop en schouders bovenuit omdat de overlast voor de omgeving tot een minimum werd beperkt. Door de aanvoer van de leiding over zee werd het duingebied volledig ontzien.’ Uiteindelijk spande het er nog om of de deadline gehaald zou worden, onder andere door slecht weer. ‘Het team van A.Hak Drillcon heeft in nauw overleg met programmanager Piet de Niet vervolgens niet alleen dagen van zestien tot achttien uur gemaakt, maar ook in de weekenden gewerkt om alsnog de planning te halen.’

Veiligheid, gezondheid en milieu

Tijdens het project is extra veel aandacht besteed aan veiligheid, gezondheid en milieu. Zo is er een VGM-plan opgesteld dat onder meer uitgebreid met de opdrachtgever is besproken. Bovendien werkt A.Hak Drillcon met strenge kwaliteitseisen die in het VGM-managementsysteem tot in de kleinste details zijn geborgd. De kwaliteitseisen voldoen aan de NEN-EN 9001 norm, de milieueisen aan de NEN-EN 14001 norm en de veiligheidseisen aan de VCA Petrochemie en OHSAS 18001 norm. Daarnaast is A.Hak Drillcon MVO (ISO 26000) niveau 3 en CO2-Prestatieladder niveau 3 gecertificeerd. Tijdens het project is gewerkt aan de hand van een separaat projectplan en een kwaliteitsplan. Ook is een risicodossier opgesteld. 

Leiding is recyclebaar

A.Hak Drillcon koos voor een unieke oplossing door de kunststofleiding van 1.000 meter en een diameter van 1.10 meter in zijn geheel in Noorwegen te laten produceren. Door aanvoer per sleepboten over zee werd de overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt. Een belangrijke reden voor de opdrachtgever om voor A.Hak Drillcon te kiezen. Uit het oogpunt van duurzaamheid is gekozen voor een leidingmateriaal met een minimaal gegarandeerde levensduur van 50 jaar. Bovendien is de leiding volledig recyclebaar.

` &layout=`1` ]]

We hebben momenteel [[!+site.vacancies_count]] vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures